Què és la Gaseta?

La Gaseta Municipal de Barcelona és la publicació oficial de l'Ajuntament. Amb un contingut de caire eminentment administratiu, ha estat i és el testimoni de l'activitat municipal de la ciutat.

La Gaseta Municipal de Barcelona difon totes les disposicions, acords, actes, informacions i anuncis que han de ser objecte de publicació oficial... Llegir més

La Gaseta Municipal de Barcelona difon totes les disposicions, acords, actes, informacions i anuncis que han de ser objecte de publicació oficial en virtut dels principis de transparència, publicitat i seguretat jurídica previstos en la legislació vigent.

Es poden publicar altres actes, informacions i anuncis que hagin estat adoptats o informats pels òrgans de govern municipal per facilitar-ne el coneixement i la difusió, sens perjudici que es publiquin a través d'altres canals.

La publicació en el Butlletí Oficial de la Província determina el còmput dels terminis per a l'entrada en vigor de les disposicions i per a l'eficàcia dels actes i anuncis que s'hi publiquen. Tot i això, i en la mesura que la legislació així ho estableixi i per als supòsits en què així es concreti, la data de la seva publicació a la Gaseta Municipal de Barcelona determinarà els efectes i requeriments esmentats en el present article.

La Gaseta Municipal de Barcelona s'ordena en les seccions següents:

 • Consell Municipal
 • Comissió de Govern
 • Comissions del Consell Municipal
 • Consells municipals de districte
 • Disposicions generals de caràcter normatiu i organitzatiu
 • Consell de Ciutat
 • Cartipàs
 • Convenis
 • Personal
 • Altres anuncis

El primer número es va publicar el 4 de novembre de 1914, amb la denominació Gaceta Municipal de Barcelona, i malgrat els diversos esdeveniments històrics i els diferents règims polítics al llarg de la seva trajectòria, s'ha publicat fins ara ininterrompudament.

Durant aquests darrers cent anys, la Gaseta Municipal, com a publicació oficial de l'Ajuntament de Barcelona, ha facilitat informació general i diversa d'interès per a la ciutadania, i ha estat testimoni dels canvis que han ajudat a convertir Barcelona en la ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar de referència internacional, que és avui dia.

En aquest context, la Gaseta s'ha adaptat a les possibilitats que ofereixen els mitjans electrònics per posar a l'abast de tothom l'activitat i les decisions adoptades pels òrgans de govern de l'Ajuntament de Barcelona i fer ús de les tecnologies actuals per afavorir la transparència i l'accés de la ciutadania a la informació.

A principis del segle XX, el consistori barceloní va adoptar diversos acords que posaven de manifest la voluntat d'impulsar i renovar alguns aspectes del seu funcionament.

En aquest sentit, destaca la creació del Negociat d'Estadística el 1903, que va ser l'òrgan responsable de la publicació de l'Anuario Estadístico i de l'edició de diverses publicacions que acabarien configurant la Gaceta Municipal de Barcelona a partir de l'any 1914.

El Boletín Municipal de Barcelona, publicat entre el 1904 i el 1906, era, pel seu format i contingut, l'antecedent més proper a la Gaseta Municipal. Aquesta iniciativa es va interrompre fins que el regidor Francesc Puig i Alfonso va proposar a la Comissió de Governació, en la sessió del dia 13 de maig de 1914, "(...) la publicación de una Gaceta Municipal que dé cuenta de todos los acuerdos consistoriales, anuncios de subasta, concursos, estados de recaudación, datos estadísticos (...)".

Inicialment, la Gaseta es publicava cada setmana, de manera que anualment se n'editaven 52 números. Durant els mesos d'estiu es limitava la publicació a un sol exemplar mensual. Eventualment, s'hi incorporaven els pressupostos en quadernets que no n'alteraven la paginació. A partir de l'any 1919 la numeració de la revista va passar a ser única i correlativa durant tot l'any.

A partir del 1965 es va modificar la periodicitat de la Gaseta, que va passar a ser desenal, i així s'ha mantingut fins al 2016.

La normativa vigent preveu que les administracions públiques han de publicar de manera periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i el control de l'actuació pública. Alhora, estableix que cada corporació ha de determinar els mitjans necessaris per donar publicitat als acords adoptats a fi de garantir el dret dels ciutadans a la més àmplia informació sobre les activitats de l'ens local.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 3 d'octubre de 2014, va aprovar el Reglament de la Gaseta Municipal que ha de permetre:

 • Millorar la publicitat de tots els actes, acords i informacions que s'adoptin en els òrgans de govern de l'Ajuntament de Barcelona i facilitar l'accés als informes, memòries i documents que hagin estat informats per ells.
 • Garantir la qualitat, completesa i exactitud dels continguts publicats i, per tant, la seva oficialitat, autenticitat i plena validesa jurídica.
 • Facilitar l'accés de la ciutadania als continguts de la Gaseta i la seva reutilització.

En aquest context, la Gaseta Municipal de Barcelona s'ha adaptat a les possibilitats que ofereixen els mitjans electrònics per esdevenir el principal canal per donar publicitat a l'activitat dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Barcelona i les decisions que adoptin.

Ocultar

Periodicitat:

Inicialment, la Gaseta es publicava cada setmana, de manera que anualment se n'editaven 52 números.

A partir de 1965 es va modificar la periodicitat de la Gaseta, que va passar a ser desenal, i així s'ha mantingut fins al 2016.

Actualment de dilluns a divendres, excepte festius.

Normativa:

Gasetes històriques.

Més d'un segle de la Gaseta Municipal consultable en versions digitalitzades i en paper.

1914 - 1999

Digitalitzades
Consulta-les en línia

1914 - 1999

Consulta a l'Arxiu Contemporani de Barcelona
Amb cita prèvia

1974-2006

Consulta al SEDAC
Accés lliure de 9 a 13.30h
de dilluns a divendres