Gaseta del dia 26-07-2017

Disposicions organitzatives DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-2480 de 30 de juny de 2017, de delegació temporal de facultats i atribucions en el gerent del Districte d'Horta-Guinardó. DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-2481 de 23 de juny, de substitució temporal del gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Personal DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-2475, de 20 de juliol, de nomenament Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum. DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-2476, de 20 de juliol, de nomenament personal eventual del Grup Polític Municipal Ciudadanos/Ciutadans. DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-2477 de 20 de juliol, de cessament del gerent d'Empresa i Turisme. BASES I CONVOCATÒRIA que han de regir la provisió d'un lloc de treball, mitjançant promoció professional, per a la provisió d'un lloc de treball de la categoria de Tècnic 2 (branca Dret) per a la gestió de permisos i concessions d'activitats als espais públics verds de la ciutat, adscrit al Departament d'Administració de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. RESOLUCIÓ. Lliures designacions 2/2017-IMI i 3/2017-IMI. Director/a 2 adscrit a la Direcció de Qualitat i Seguretat de l'IMI i Director/a 2 adscrit a la Direcció de Desenvolupament de l'Institut Municipal d'Informàtica. BASES I CONVOCATÒRIA que han de regir la provisió d'un lloc de treball, mitjançant promoció professional, per a la provisió d'un lloc de treball de la categoria de Tècnic 2 (branca Arquitectura Tècnica) per a Infraestructures, adscrit a la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.

Accés directe a seccions

Cerca per data.

O bé escull un període

Verificació de documents mitjançant Codi de Verificació (CSV)

El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba al lateral dret de cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne la seva autenticitat

També et pot interessar...